Jako tłumacz hiszpańskiego, wykonuję tłumaczenia przysięgłe. Dokumentów sądowych, procesowych, aktów stanu cywilnego, dokumentów szkolnych, zaświadczeń, certyfikatów i innych urzędowych oraz oficjalnych dokumentów. Każde tłumaczenie zostaje podpisane i poświadczone pieczęcią urzędową zawierającą w otoku imię i nazwisko osoby realizującej zlecenie ze wskazaniem języka, do którego tłumacz posiada uprawnienia. Jako tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego widnieję na urzędowej liście tłumaczy uprawnionych do wykonywania zawodu dostępnej na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości.

Warszawa jako siedziba firmy stwarza dodatkowe korzyści związane z ewentualną legalizacją wykonywanych tłumaczeń co moje biuro wykonuje na prośbę klienta.
https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/

Działam jako tłumacz przysięgły i członek zwyczajny PT TEPIS (POLSKIE TOWARZYSTWO TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH)

Tekst źródłowy – tłumaczenia hiszpański jako zgodny z zasadami sztuki translatorskiej i przepisami obowiązującego prawa w dziedzinie przekładu.
http://www.tepis.org.pl/index.php/czlonkowie-translators/czlonkowie-tepis-members-new/item/1361?lang=spa

Zobowiązuję się do przestrzegania następujących zasad kodeksu etycznego zawodu:

Jako tłumacz przysięgły hiszpański działam w charakterze osoby zaufania publicznego. Swoją postawą etyczną spełniam wymagania, jakie społeczeństwo stawia przed podmiotami zaufania publicznego, zwłaszcza w zakresie staranności, bezstronności, przestrzegania tajemnicy zawodowej i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Ciąży na mnie obowiązek zachowania staranności i wierności tłumaczenia oraz osobista odpowiedzialność za wierność i rzetelność tłumaczenia oraz poufność relacji firma – zleceniodawca. Jako tłumacz przysięgły jestem zobowiązany do wykonywania powierzonego mi tłumaczenia ze szczególną starannością, zachowując wierność wobec tekstu źródłowego zgodnie z zasadami sztuki przekładu specjalistycznego i przepisami ustawowymi określającymi zasady tłumaczenia sądowego i prawniczego.

Moje biuro tłumaczeń języka hiszpańskiego realizuje zobowiązania do zachowania tajemnicy zawodowej, którą objęte są wszelkie informacje uzyskane w związku z realizowanymi zleceniami, nie wyłączając informacji, których przypadkowe ujawnienie zagrażałoby bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Tłumacz przysięgły i jego działalność jako tłumacza są określone w następujących przepisach polskiego prawa:
http://www.tepis.org.pl/index.php/prawo-o-tlumaczach/przepisy-prawa

Stosowanie się do powyższych zasad jest naczelną zasadą wykonywanego przeze mnie od lat zawodu. Jak tłumacz przysięgły i osoba zaufania publicznego zdaję sobie sprawę, że jest to zarówno zaszczyt jak obowiązek.

Z poważaniem Piotr Moszczeński tłumacz przysięgły hiszpański
Tłumaczenia przysięgłe języka hiszpańskiego – biuro tłumaczeń Iberica – Warszawa